پایتختهای سلطنتی ایران

  روز اول تهران   به فرودگاه بین المللی تهران میرسید. با خوش